Cây để bàn mini

Bàng Singapore

158.000

Cây nội thất

Bàng Singapore

260.000350.000

Cây nội thất

Bàng Singapore lùn

228.000

Cây thủy sinh

Bèo nhỏ

48.000

Cây để bàn mini

Cau tiểu trâm

158.000

Cây nội thất

Cây cau Hawai

458.000

Cây nội thất

Cây Chuối Thái

220.000

Cây để bàn mini

Cây Dương xỉ mini

158.000

Cây để bàn mini

Cây Hạnh Phúc

298.000

Cây để bàn mini

Cây Kim Ngân 3 gốc

268.000

Cây để bàn mini

Cây Kim Ngân Bính

278.000